Board of Directors
 • Chairman

  Ge Huayong

 • Deputy Chairman

  Shi WenChao

 • Board Member

  Joseph Yam Chi-kwong

 • Board Member

  Li Yunze

 • Board Member

  Cai Jianbo

 • Board Member

  Chen Lei

 • Board Member

  Larry Wang

Senior Executives
 • Chief Executive Officer

  Cai Jianbo

 • Vice President

  Larry Wang

 • Vice President and concurrently Board Secretary

  Wu Yi

 • Director of Products

  Shuan Ghaidan

 • Market Director

  Wei Zhihong

 • Marketing Director

  Li Penglin