• ဘရူႏိုင္း

  801-4230
   (မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

 • အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု

  800-044-49630

 • ဖိလစ္ပိုင္

  00-800-800-95516

 • ဂ်ပန္

  005-310-860-044

 • အင္ဒိုနီးရွား

  001-803-442-279 (Korea Telecomဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

  007-803-011-0893 (DACOM ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

 • မေလးရွား

  1-800-813-410

 • ထိုင္း

  001-800-800-95516  

  0018-001-2066-5999

 • ဗီယက္နမ္

  120-11581

 • စင္ကာပူ

  800-860-0028001-800-800-95516 (အထိုင္ဖုန္းျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

 • ကိုးရီးယား

  001-800-800-95516 (Korea Telecomဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္)

  002-800-800-95516 (DACOM ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

  0079-814-800-7159

 • တရုတ္ႏိုင္ငံ ထိုင္၀မ္

  00-800-800-95516 (မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္သာေခၚဆိုႏိုင္သည္) 

  00-801-863-287

 • ေဟာင္ေကာင္

  800-967-222

  001-800-800-95516


 • မကာအို

  0800-801

 • ဆြီဒင္

  00-800-800-95516