ពាក្យសុំប័ណ្ណ UnionPay
ABA Bank
MORE +

ធនាគារABAចេញប័ណ្ណឥណពន្ធយូភីអាយ Classic​ និង Platinum។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

ACLEDA Bank
MORE +

ធនាគារ​អេស៊ីលីដាចេញប័ណ្ណឥណពន្ធយូភីអាយ។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

Bank of China
MORE +

ធនាគារ​ចិន ចេញប័ណ្ណឥណពន្ធយូភីអាយ Great Wall International ​។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

Bongloy
MORE +

ក្រុមហ៊ុនបងឡូយចេញប័ណ្ណបង់ប្រាក់ជាមុន​និងកាតនិម្មិតរបស់យូភីអាយ។សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

Cambodia Asia Bank
MORE +

ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ីចេញប័ណ្ណឥណទានយូភីអាយ Classic, Gold និង Platinum។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

Canadia Bank
MORE +

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាចេញប័ណ្ណឥណពន្ធយូភីអាយ។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

ICBC
MORE +

ធនាគារ ICBC ចេញប័ណ្ណឥណពន្ធរូបិយប័ណ្ណយូភីអាយ Classic, Gold និង​ប័ណ្ណឥណទាន​រូបិយប័ណ្ណទ្វេ Classic, Gold, Platinum។ សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

Mekong Bank
MORE +

ធនាគារមេគង្គចេញប័ណ្ណឥណពន្ធយូភីអាយ Classic និង​ប័ណ្ណឥណទាន Classic, Platinum។ ​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ​សូមទូរស័ព្ទមកលេខ+855 23 964 818។

Mpay
MORE +

ក្រុមហ៊ុន MPay ចេញប័ណ្ណបង់ប្រាក់ជាមុនយូភីអាយ។សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រខាងក្រោម​ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

BOC Zaobao Credit Card
MORE +

Enjoy 10% cash rebates for Zaobao and SPH newspaper subscriptions Enjoy up to 23.5% savings on petrol transactions at Caltex, Shell, Sinopec and SPC 5% Cash Rebate on Dining and Department Store Get 2X BOC Rewards points with every S$1 spent overseas and 1X BOC Rewards point with every S$1 spent in Singapore

BOC Travel Card
MORE +

No annual fees for 2 years 30% off Remittance fees - Simply show your BOC Travel Card at Bank of China branches and get 30% off remittance fees to Mainland China Double Rewards on all overseas spend Exclusive travel privileges

ICBC Horoscope Credit Card
MORE +

A card collection of 12 constellations’symbol totems Enjoy up to 3% cashback on local and foreign spending! Enjoy Global VIP lounge service at high-speed railway stations and Airports Contactless payment with UnionPay s

ICBC UnionPay Dual Currency Credit Card
MORE +

Up to 8% cashback on retail purchases Up to 6 free visits to VIP lounges located worldwide No administrative fee for card transactions in RMB & SGD Annual fee waiver for 3 years

ICBC Koipy Dual Currency Gold Credit Card
MORE +

Enjoy dining privileges with ICBC-Koipy selected merchants Up to 3% cashback on retail purchases Applicant must be a student from one of the following institutions: NUS, NTU, SMU

ICBC Koipy Dual Currency Platinum Credit Card
MORE +

Enjoy dining privileges with ICBC-Koipy selected merchants Up to 3% cashback on retail purchases No administrative fee for card transactions in RMB & SGD

UOB UnionPay Card
MORE +

2% cashback on all spend with no minimum spend Up to 21.6% fuel savings at SPC Contactless payment with UnionPay QuickPass Note: UOB UnionPay Credit Card will be enabled for online transaction in the near future.

BOC Zaobao Debit Card
MORE +

Enjoy ticketing privileges to selected events under SPH Chinese Media Group Earn unlimited cash rebate of 0.3% for all local and overseas retail transactions No currency exchange fees for all RMB transactions through your RMB account No annual fee ever!

DBS UnionPay Platinum Debit Card
MORE +

Enjoy up to 5% cashback all year round when you shop and dine Contactless payment with UnionPay QuickPass and NETS FlashPay S$7 ATM Fee waiver on cash withdrawals overseas Exclusive offers at over 100 airports worldwide 24-hour UnionPay Concierge service