UnionPay တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးသြားကတ္သည္ တရုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ၾကသည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေငြေပးေခ်ေရးကတ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကတ္သည္ တရုတ္ျပည္မႀကီး၏ ခရီးသြားအရင္းအျမစ္ကို အထူးအေျခခံ၍ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူအတြက္ သီးသန္႔အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးထားရာ တရုတ္ျပည္မႀကီးအတြင္းရွိ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ေသာ ခရီးသြားရႈခင္းသာေနရာမ်ားစြာ၏ ဝင္ေၾကးေလွ်ာ့ေစ်းႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ တည္းခိုေရး၊ စားေရးေသာက္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ေစ်းဝယ္ေရး စသည့္ေငြၾကးသံုးစြဲသည့္ေနရာမ်ား၌ ေလွ်ာ့ေစ်းခံစားခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ ခရီးသြားအသံုးစရိတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ အထူးခံစားခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္၏ တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခရီးသြားလာစဥ္အတြင္းလိုအပ္သည့္ အာမခံ၊ အကူအညီ၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရး စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈအသီးသီးကိုလည္း ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးထားပါသည္။