ပင္လယ္ရပ္ျခား UnionPay Card ATM စက္မ်ား၌ ေငြသားထုတ္ယူျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အား မွီျငမ္းၾကည့္ရႈပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလိုပါက UnionPay International Customer Service Hotline 95516(တရုတ္ျပည္တြင္း) သို႔မဟုတ္ အျခား Hotline (တရုတ္ျပည္မႀကီးျပင္ပ) အား ဆက္သြယ္ပါ။.
ATM အေၾကာင္း ရွာေဖြစံုစမ္းျခင္းရလဒ္မွာ မွီျငမ္းရန္သာျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္အသီးသီးမွထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။