“ေတာင္ကိုရီးယား အလည္အပတ္ခရီးစဥ္” UnionPay prepaid card ကို တရုတ္ႏိုင္ငံ Expresspay Card ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ BC card တို႔မွ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတစ္ခြင္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ UnionPay ကြန္ရက္၌ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ကတ္ထဲေငြျဖည့္ၿပီးေနာက္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕၍ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ကတ္အသံုးျပဳစဥ္တြင္ ထိုကတ္သည္ အသံုးျပဳသည့္ေန႔၏ ေစ်းကြက္ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းေပါက္ေစ်းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသေငြေၾကးအား တရုတ္ယြမ္ေငြသို႔ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲ၍ ေငြစာရင္းထဲမွ ႏႈတ္ယူၿပီး ထို႔သို႔ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းအတြက္ အဖိုးအခေပးရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုကတ္အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ အခြန္လြတ္ဆိုင္၊ စူပါမားကတ္ႀကီးမ်ား၊ convenience store စသည့္သတ္မွတ္ထားေသာအေရာင္းဆိုင္မ်ား၌ ေလွ်ာ့ေစ်းခံစားခြင့္ရွိၿပီး “Tour South Korea” APP မွေပးအပ္သည့္ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စားသံုးသူမ်ားသည္ “Tour South Korea” APP ၊ Bank of China ၊ ေတာင္ကိုရီးယား Woori Bank ရွန္ဟိုင္းဘဏ္ခြဲႏွင့္ ရွန္းက်န္႔ဘဏ္ခြဲ စသည့္ အဓိကေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ “ေတာင္ကိုရီးယား အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္” ကတ္ကို ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။