ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ တရုတ္ဗီဇာအျမန္ျပဳလုပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားမွ UnionPay ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ တရုတ္ဗီဇာအျမန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ
လက္ရွိတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ မေလးရွားရွိ တရုတ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ UnionPay ကတ္ (62 ႏွင့္စေသာ ကတ္နံပါတ္မ်ား) ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ VIP ေကာင္တာ သို႔မဟုတ္ VIP သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသည္ UnionPay ကတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးျခင္း စသည့္သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။


ဦးစားေပးနံပါတ္စဥ္ေခၚယူျခင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
ပထမအဆင့္ - ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တရုတ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ခန္းမရွိ နံပါတ္စဥ္ေခၚယူသည့္စက္ဆီသို႔ သြားေရာက္၍ ၾသစေၾတးလ်စာတိုက္ႏွင့္ Bank of China (ၾသစေၾတးလ်) မွ ထုတ္ေပးသည့္ UnionPay ကတ္ကိုျပကာ အျမန္ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္မည့္နံပါတ္ကို ရယူပါ။
ဒုတိယအဆင့္ - နံပါတ္စဥ္ေခၚသည့္စနစ္၏ ညႊန္ၾကားမႈကိုေစာင့္ဆိုင္း၍ သတ္မွတ္ထားေသာေကာင္တာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား - ဆစ္ဒနီ၊ မဲလ္ဘုန္း၊ ကန္ဘာရာ၊ ဘရစ္စဘိန္း၊ ပါ့သ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ တရုတ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား။

VIP ေကာင္တာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
ပထမအဆင့္ - စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွားတို႔ရွိ တရုတ္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ခန္းမရွိ နံပါတ္စဥ္ေခၚယူသည့္စက္ဆီသို႔ သြားေရာက္၍ UnionPay ကတ္ (62 ႏွင့္စေသာ ကတ္နံပါတ္မ်ား) ျပကာ UnionPay VIP ေကာင္တာ အျမန္ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္မည့္နံပါတ္ကို ရယူပါ။
ဒုတိယအဆင့္ - နံပါတ္စဥ္ေခၚသည့္စနစ္၏ ညႊန္ၾကားမႈကိုေစာင့္ဆိုင္း၍ UnionPay VIP ေကာင္တာသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား - စင္ကာပူရွိ တရုတ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ပလာဇာ ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ နန္ဆန္ပလာဇာ၊ ဘူဆန္ႏွင့္ ဂြမ္ဂ်ဴး စသည့္ တရုတ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ား။


UnionPay ကတ္ျဖင့္ ဗီဇာျပဳလုပ္ျခင္း၏ အားသာခ်က္

 “UnionPay” သည္ လက္ရွိ၌ တရုတ္ဗီဇာအျမန္ေလွ်ာက္ထားရန္ သီးသန္႔ အခြင့္အေရးရရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံတကာကတ္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။ UnionPay ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေသာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္ပါသည္။