យូញានផេយ៍អន្តរជាតិគឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវអាជីវកម្មអន្តរជាតិរបស់យូញានផេយ៍ចិនដោយទាក់ទាញយកដៃគូសហការអន្តរជាតិទូទាំងសកលលោកដោយគោលការណ៍សមាជិកភាព ពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញវិសាលភាពកាតយូញានផេយ៍នៅក្រៅប្រទេស បង្កើតការចេញកាតធនាគារនិងការប្រើប្រាស់ បង្កើតថ្មីនូវបម្រើបម្រាស់ការទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងប្រទេស បង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ពាណិជ្ជនាមយូញានផេយ៍នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ឆ្លងកាត់តាមរយៈការសហការជាមួយនឹងដៃគូជាសមាជិកជាង១៥០០ស្ថាប័ននៅទូទាំងសកលលោក សព្វថ្ងៃនេះយូញានផេយ៍បានគ្របដណ្តប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន១៦២ និងធនាគារថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ចំនួន៤២មានចេញកាតយូញានផេយ៍។ យូញានផេយ៍អន្តរជាតិកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជូនក្រុមអតិថិជនប្រើប្រាស់កាតធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនូវសេវាកម្មបង់ប្រាក់ឆ្លងប្រទេសដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងផ្តល់ជូនអតិថិជនប្រើប្រាស់កាតយូញានផេយ៍នូវការប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួលនិងសេវាកម្មដូចក្នុងតំបន់។