កាតអាជីវកម្ម UnionPay ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រិនផ្ទាល់ខ្លួន សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងក្រុមហ៊ុនធំ ៗ ឬសហគ្រាសអន្តរជាតិគ្រាកៗដែលមានគោលបំណងផ្តល់ដំណោះស្រាយទូទាត់សម្រាប់សហគ្រាសដែលមានទំហំខុសៗគ្នានិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេដើម្បីឱ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ថាមពលកាន់តែច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិង អាជីវកម្ម។

កាតUnionPay Business Travel
 
កាតUnionPay Business  Travelគឺសម្រាប់អោយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច អ្នកបើកអាជីកម្មឯករាជនិងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង គឺមានមុខងារអាចបែងចែកការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្ម។ ដោយផ្ដល់វិធីសាស្រ្តទូទាត់ងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពក្នុងវិធីចំណាយ។កាតនេះរៀបចំឡើងសម្រាប់ការកំណត់ការធ្វើប្រតិបត្តិការដោះដូរទឹកប្រាក់ ឬកំណត់ប្រភេទអ្នកជំនួយដែលធ្វើឱ្យការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានការតាមដានដំណើរការនិងអាចគ្រប់គ្រងបាន។

កាត​UnionPay សម្រាប់ការទិញទំនិញ
កាត​UnionPay សម្រាប់ការទិញជមនិញអាចជួយក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំ  និងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឱ្យដំណើរការដំណើរការទូទាត់តាមអ៊ីនធើណេតនិងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតនិងធានាថាដំណើរការដេញថ្លៃដែលត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន។

កាត UnionPay Card UnionPay ក្រុមហ៊ុន
កាត UnionPay Card UnionPay ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើងតម្រូវតាមក្រុមហ៊ុនធំ ៗ និងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់នូវវិធីទូទាត់ងាយស្រួលនិងអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់ការចំណាយលើបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន។ តាមរយៈវេទិកាគ្រប់គ្រងចំណាយយើងអាចវិភាគទិន្នន័យការប្រើប្រាស់បានកាន់តែប្រសើរជាងមុន។