កាតបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់ UnionPay គឺជាឧបករណ៍បង់ប្រាក់ដើម្បីជំនួសសាច់ប្រាក់ ជាឧបករណ៍ធ្វើប្រត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងការអនុវត្តប្រកបដោយភាពបត់បែននិងការប្រើប្រាស់ពហុវិស័យ ប័ណ្ណបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់ UnionPay បានក្លាយទៅជាផលិតផលកាតដែលពេញនិយមសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារផ្តល់កាតជាច្រើនដើម្បីបង្កើនប្រភពប្រាក់ចំណេញថ្មី។ ប័ណ្ណ Prepaid Card របស់ UnionPay អាចត្រូវបានប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀត។ វាគាំទ្រទាំងប្រព័ន្ធឈ្មោះពិតនិងប្រព័ន្ធឈ្មោះមិនពិតដោយផ្តល់ជូនម្ចាស់ប័ណ្ណនូវជម្រើសបង់ប្រាក់ដ៏សម្បូរបែប។
កាតបង់ប្រាក់ជាមុនរបស់ UnionPay រួមបញ្ចូលទាំងលេខសម្ងាត់កាតបង់ប្រាក់ជាមុននិងកាតដែលប្រើហត្ថាលេខាប្រើបានតាមអ៊ីនធើណេត ​ អាចប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធអេធីអឹម រួមមានម៉ាស៊ីនATM POS  ​ត្រៀមប្រតិបត្តិការ  ការប្រមូលជំនួស និងមុខងារប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ។
លើសពីនេះទៀត កាត UnionPay International គាំទ្រគំរូសហប្រតិបត្ដិការកាតបង់ប្រាក់ជាមុនដែលមានមុខងារច្រើន អាចប្រមូលផ្ដុំកន្លែងកំណត់ប្រើប្រាស់  អាចធ្វើអោយតម្រូវការសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចែកកាតក្លាយជាជំនាញសេវាផ្គតផ្គង កំណត់អោយបង្កើតក្លាយជាដំណោះស្រាយ។