UnionPay International là công ty con trực thuộc China UnionPay, chịu trách nhiệm điều hành việc dinh doanh toàn cầu, thu hút các đối tác trên toàn thế giới, mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ, mở rộng việc phát hành và sử dụng thẻ UnionPay, triển khai sáng tạo các ứng dụng xuyên biên giới cho việc thanh toán, tăng cường sức ảnh hưởng quốc tế của thương hiệu UnionPay. Thông qua việc hợp tác với hơn 2.600 tổ chức trên toàn thế giới, hiện nay mạng lưới chấp nhận thẻ UnionPay đã được mở rộng đến 183 quốc gia và khu vực, thẻ UnionPay được phát hành tại 82 quốc gia và khu vực. UnionPay International cung cấp dịch vụ thanh toán chất lượng cao, hiệu quả và an toàn tại nước ngoài phục vụ mạng lưới chủ thẻ lớn nhất thế giới, đồng thời cung cấp dịch vụ ngày càng thuận tiện hơn cho các chủ thẻ UnionPay tại địa phương.